Как да се обръщаме към Исус?

Старият договор е написан на иврит и народът написал стария договор е говорил именно на този език — еврейски. Така че написаното и говореното съвпадат напълно. След това обаче този народ практически се отказва от завета си с бога започвайки си своя си собствена религия, която и до днес съществува — наречена юдаизъм.

Времето на новия договор, времето на спасителя е време, в което в Юдея се говори на същия, или почти същия език. Галилея пък говори някакъв диалект на този език, което се вижда от това, че юдеите разпознават, че Симон Камък е галилеец, но го разбират ясно какво говори.
Езикът на който Исус живее и говори се вижда ясно на кръста, където той казва, Ели, Ели лама савахтани?, което новият договор веднага превежда като, боже мой, боже мой, защо си ме оставил? Причината да се остави оригиналния текст е, че стотникът и войниците не са разбирали иврит, но вероятно гръцки( и латински със сигурност) да и са решили, че Исус вика Илия. Но всички тези думи на Исус с неговите ученици, с юдеите, с роднините си в Галилея и т.н. са записани на гръцки език, който в дадения момент е един от двата основни езика на империята, както днес са английския и испанския(може би и китайския).

Бог обаче направил така, че самите юдеи около два века преди новия договор вече са превели ЦЕЛИЯ стар договор на същия този гръцки език. Днес наричаме този превод Септуагинта.
В Септуагинта името Иесус е добре познато от книгата Исус Навин — практически е същото име. Отбележете, че Исус Навин не се е казвал Исус, а Осия, и Мойсей му сменя името, като вероятно целта му е същата каквато богът има, когато вестителят казва на Мария и Йосиф как да наименуват бебето, което има да се роди — божият син и човешкият син. Така при записа на името на Исус на гръцки има вече традиция, която е от векове и не е нещо ново за никого.

След това пратениците, когато пишат писмата си, пишат на гръцки по причина на това, че пишат до хора, които видимо не говорят иврит и са или гърци, или някоя друга нация, като например латини/римляни. Така имаме традицията на новия договор, която е да се пресъздава божието слово на гръцки, а не на иврит. В това няма никакъв проблем, тъй като Бог е създателят на всички езици, така че той може както да се изразява на всички тях, така и да ги променя, подменя и да създава нови, ако иска — както и прави при дарът говорене на езици.

С това знание нека се върнем към името на Иус. На иврит неговото име е Йешуа ха Машиях. Обаче машиях не е име, а по-точно титла, или прозвище, ако може така да се каже.Тази титла е била за много хора в стария договор, които са били помазвани — Давид, Саул, Соломон, пророците и царете, дори езическия цар Кир е наречен „ха машиях“. Самите свещеници са наречени машиях свещеник, което се превежда помазания всещеник. Думата машиях дори се среща в множествено число, където се казва в книгата на псалмите: Не закачайте помазаниците ми(месиите ми). Глаголът към даденото прилагателно със същия корен е (машах). Всички те се превеждат в българската версия на Библията с помазвам, помазан, помазаник, помазаници. Това държа да отбележа е превод от иврит на български.

Както вече казах евреите сами превеждат писанията на стария договор на гръцки. В този текст (LXX) думата машиях се превежда, а не се оставя като име. Тя се превежда с гръцката дума χριστος [христос], което е отглаголно прилагателно от глагола χριω [хрио], който означава докосвам, помазавам — било с мехлем, било с олио. Така всички, който в стария договор са ха машиях, в Септуагинта са хо христос. Например помазания свещеник е хо йереос хо христос ( записавам с български букви, за да ви улесня при четенето). Така бива формулирана думата христос, както и глаголът хрио, както и съществителното хрисма — помазание.

Това е доста добре превеждано както в стария, така и в Новия договор. Освен едно велико извращение на превода като такъв — името на Исус. Нека да видим това с новото знание, което получихте току що.

Името на Исус на иврит е Йешуа ха Машиях, което както вече знаете се превежда на български Йешуа Помазаният/кът. Но за мое удивление всички преводачи като че са се наговорили, започват да заговорничат и да отричат, че Исус е Помазаникът, като сатанински заменят помазания с непреведената гръцка дума христос. Която по принцип е абсолютно вярна дума за всеки ,който говори в дадения момент на гръцки. (Имам предвид конкретен гръцки, днес наричан старогръцки, който е различен от съвременния гръцки език). Този сатанински сговор на практика отрича, че Исус е божият помазаник, който идва да спаси света от греховете му.

До тук обстойно разгледах името Йешуа ха Машиях, като доказах от писанията, че неговият правилен превод на български е Йешуа Помазният или Иесус Помазаният/-кът. Името на Исус обаче съдържа още един много главен елемент и това е титлата, която стои пред името му, която по същата сатанинска традиция в българската Библия се превежда Господ. Нека да разгледаме и този феномен, който е чисто славянски феномен за съжаление и за срам на славянските народи.
Има две различни думи, които Септуагинта (ако сте запомнили това е гръцкия превод на стария договор направен два или три века преди времето на новия договор, който е направен от евреи, а не от християни( до тяхното време има още поне двеста години)) превежда с думата кюриос: Това са ИХВХ и Адонай. По принцип думата ЙХВХ се използва главно за Бога, но не винаги, тъй като златното теле, което прави Аарон също е ЙХВХ и е преведено на гръцки със същата дума кюриос.
Новия договор (който както вече трябва да знаете е написан практически на същия гръцки език и няма нито един ръкопис на иврит!) превежда въпросните две думи по абсолютно същия начин — и двете с кюриос. Така имаме свидетелството на истинските учиници на Исус и свдетелството на самите юдеи от отнова време( не на новия договор, а двеста години по-рано), че ЙХВХ и Адонай се превеждат на гръцки с кюриос.

Сега, важно е да се каже, че думата кюриос е много добре известна дума, която се използва постоянно в писанията както за хора, така и за Бога. Също така се използва изобщо в античната литература и е ясно описана във всички речници. Тя не е някоя рядка дума, за която хората не са много сигурни в нейното значение. Тази дума е прилагателно, което означава някой, който има власт, някой който е над другите. Най често се превежда господарстващ, имащ власт, като има и други възможни значения. Използва се като уважително обръщение към друга личност с по-висок ранг.

Гръцкият език има тази особеност, че дадено прилагателно може да се субстантивира ( да се превърне в съществително) чрез просто добавяне на определителен член, което на български е на края на думата: овца — овца-та. На гръцки, както и на английски е пред думата и е отделен от нея. Затова е хо Христос, като „хо“ е определителния член, както и ха Машиях — „ха“ е определителния член. Следователно хо кюриос е господар-ят.

Оттук следват следните изводи: ЙХВХ и Адонай са думи, които не са имена на Бога, а са негови титли, които се превеждат само с една единствена дума на старогръцки, и тя е кюриос, което на български се превежда господар. Това пък означава, че учението че ЙХВХ е името на Бога и лъжа! Така казва Новия договор. Другия извод е, че Исус е ЙХВХ и Адонай, което е абсолютната истина. Амин. Следващият извод е, че така се разбира къде се е дянала титлата на Бога ЙХВХ в новия договор — тя просто е преведена и се използва като титла както за бога баща, така и за сина Исус, така и за святия дух! Следващият извод е, че българските преводи са порочни и в това отношение, защото оставят някаква си неясна старобългарска дума господ, вместо да преведат на новобългарски с господар/ят.

Това лесно може да се види в английската и испанската версия на библията, където лорд и сеньор пресъздават доста добре старогръцката кюриос.

Като краен извод ето така трябва да изглежда истинския превод на името на Исус:
ГОСПОДАРЯТ ИЕСУС ПОМАЗАНИЯ,
ИЛИ АКО ИСКАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕВРЕЙСКОТО МУ ИМЕ:
ГОСПОДАРЯТ ЙЕШУА ПОМАЗАНИЯТ.

Специално трябва да отбележа, че идеята да говорите Йешуа ха Машиях е изкривена, защото машиях е еврейска дума, която еднакво евреите в Сепруагинта, както пратениците на Иесус в новия договор превеждат с гръцката дума христос, което на български еднозначно се превежда с помазания. Надявам се преводачите на съвременните български преводи да прочетат този пост и да се покаят и да признаят в какво са се забъркали, когато са отрекли, че Исус е божият Помазаник.
Нека да обясня последното. Ако вие превеждате еврейската дума толкова добре, като знаете, че машиях означава помазан, и след като знаете толкова добре, че христос означава същото, то самият факт, че прикривате това от тези, които ви се доверяват за вечен живот, ви прави като да сте хора измамници, които отричат, че Исус е помазаният, а кой отрича, че Исус е помазаният, ако не някой, който е антихрист?( в друг пост ще трябва да обясня превода на антихрист, християни и други думи).

Остави Коментар